LINUX – Kiểm tra và cách mở Port trên VPS CentOS

open-port


Nếu bạn muốn mở hoặc đóng port cho VPS thì phải chỉnh sửa file cấu hình của iptables. Mặc định thì file này có đường dẫn là /etc/sysconfig/iptables

Mở port VPS

Ví dụ để mở port xxx, bạn hãy thực hiện lệnh sau:

iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport xxx -j ACCEPT

Sau đó lưu lại cấu hình và khởi động lại iptables

service iptables save
service iptables restart

Đóng port VPS

Để đóng port bất kỳ, bạn chỉnh sửa trực tiếp file /etc/sysconfig/iptables, comment những dòng có port cần đóng.

Sau đó lưu lại cấu hình và khởi động lại iptables

service iptables save
service iptables restart

Kiểm tra lại port đang mở

iptables -L -n

Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>